Zużyty olej szkodliwy dla środowiska

Zużyty olej szkodliwy dla środowiska

Zużyty olej jest substancją niebezpieczną dla środowiska. Należy się go pozbywać w kontrolowany sposób, bowiem wylanie nawet stosunkowo niewielkich jego ilości na glebę prowadzi do jej zanieczyszczenia, a dostanie się oleju do wody czyni ją niezdatną do picia. Spalanie oleju w nieprzystosowanych do tego celu piecach prowadzi do zatrucia powietrza, a tym samym stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w najbliższym otoczeniu.

Co zrobić ze zużytym olejem?

Według obecnie obowiązujących przepisów zużyte oleje powinny zostać poddane odzyskowi. Odbywa się to poprzez jego regenerację, a więc usunięcie zanieczyszczeń i produktów utleniania. Jeżeli stopień zanieczyszczenia oleju jest tak wysoki, że nie jest możliwa jego regeneracja ani inne metody odzysku, można poddać go procesom unieszkodliwienia. Osoby, które są w posiadaniu zużytego oleju w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zobowiązane są do przekazania go specjalnie przeznaczonym do tego celu instytucjom (takim jak tutaj).

Odbiór zużytego oleju

Jest kilka sposobów na pozbycie się zużytego oleju. Można przekazać go wyspecjalizowanym instytucjom, które zajmują się odbiorem oleju na terenie całego kraju, by następnie go sprzedać. Firmy te powinny posiadać certyfikaty i zezwolenia na utylizację odpadów. Po odbiorze oleju wystawiana jest tak zwana Karta Przekazania Odpadu.

Zużyte oleje techniczne można przekazać na większych stacjach benzynowych. W całym kraju istnieją również instytucje, które są uprawnione do poddawania odpadów olejowych utylizacji bądź procesom odzysku.

Przedsiębiorcy, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają zużyte oleje mogą je samodzielnie poddać procesom utylizacji, jednak muszą to zrobić zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Mogą to zadanie powierzyć również specjalizującemu się w tej dziedzinie podmiotowi. Za niestosowanie się do przepisów gospodarowania odpadami grożą sankcje prawne. Takie niewywiązanie się z przepisów kończy się zwykle zamknięciem firmy.

Similar Posts:

Leave a Comment